PRAVIDLA

Pravidla soutěže "Vyfoť svoji šišku 2"

1. ORGANIZÁTOR A POŘADATEL SOUTĚŽE, TECHNICKÝ SPRÁVCE

1.1. Organizátorem a současně pořadatelem soutěže je společnost Kostelecké uzeniny a.s., se sídlem č.p. 60, 588 61 Kostelec, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 835 (dále též „organizátor“ nebo „pořadatel“).

1.2. Technické zabezpečení soutěže zajišťuje, Aqua Digital s.r.o., Tigridova 1501/6, 140 00 Praha 4; IČ: 24297381, DIČ: CZ24297381, Zapsána v OR u MS v Praze, vložka C 193738 (dále také jako „technický správce“)

email: info@aquadigital.cz

2. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá od 1.6. 2018 0.00.01 hod. do 31.7.2018 23.59.59. hod.

3. MÍSTO A ZPŮSOB KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá na území České republiky prostřednictvím webových stránek www.vyfotsvojisisku.cz.cz a sociální sítě Facebook (stránky Kostelecké uzeniny). Tato pravidla upravují podmínky soutěže.

4. ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE

Vyhlášení výherců se uskuteční přímo na webu www.vyfotsvojisisku, na webu Kosteleckých uzenin www.kosteleckeuzeniny.cz a na Facebooku Kosteleckých uzenin, kde budou zveřejněny fotografie týdenních výherců.

5. ÚČAST V SOUTĚŽI

Soutěžícím může být pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která splní stanovená pravidla soutěže.

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z uvedených osob osobami blízkými.

Do týdenního vyhlášení výher budou zařazeni jen soutěžící splňující výše uvedené podmínky.

6. MECHANIKA SOUTĚŽE

Svojí účastí v soutěži souhlasí soutěžící s tím, aby pořadatel využil dostupné informace, které vyplní soutěžící při registraci do soutěže při sdílení soutěžní fotografie na webové stránce www.vyfotsvojisisku.cz

Podmínkou v soutěži je nahrání fotografie na webové stránky www.vyfotsvojisisku.cz, na které je vidět šiška salámu od výrobce: Kostelecké uzeniny a.s. (seznam výrobků, které patří do soutěže, najdete v 13. bodě pravidel). Odborná porota složená ze zaměstnanců Kosteleckých uzenin následně vybere každý týden, po dobu trvání soutěže, 3 nejzajímavější fotografie (hodnotit se bude zejména originalita, nápad a kreativita fotografie), které vyhrají peněžní obnos ve výši 1.000 Kč, 5.000 Kč a 10.000 Kč dále jen „ceny“ – tzn. první místo a odměnu ve výši 10.000 Kč získá nejzajímavější fotografie za daný týden, druhou a třetí cenu ve výši 5.000 Kč a 1.000 Kč získají další dvě nejlépe hodnocené fotografie. Výherci všech cen budou zveřejněni vždy způsobem uvedeným v čl. 4 těchto Pravidel (13.6.2018, 20.6.2018, 27.6. 2018, 4.7.2018, 11.7.2018, 18.7.2015, 25.7.2018 a 8.8.2018). Každý týden vyhrávají maximálně 3 osoby, které v tomto ročníku soutěže ještě nevyhrály žádnou cenu.

Každý účastník může zaslat neomezený počet fotografií, ale získat může pouze jednu výhru v soutěži. Pořadatel může mazat duplicitní fotografie.

Na soutěžní fotografii musí být uvedeno logo Kosteleckých uzenin - např. formou etikety nebo obalu z výrobku.

Fotografie nesmí být hanlivé, urážlivé nebo jinak v rozporu s dobrými mravy. Fotografie, nesplňující uvedené podmínky, budou smazány. Pořadatel ani organizátor nepřebírají žádnou odpovědnost za přijaté příspěvky.

Z důvodu pořádání akce organizátorem soutěže, účastník svou registrací potvrzuje, že v době účasti v soutěži dosáhl plnoletosti.

Účastník svou registrací v soutěži potvrzuje, že se plně seznámil s pravidly soutěže, porozuměl jejich obsahu a s pravidly souhlasí. Účastník svou registrací v soutěži současně potvrzuje, že je jediným autorem všech fotografií, které přihlásí do soutěže.

V případě porušení pravidel ze strany účastníka ztrácí tento účastník právo obdržet výhru.

7. VÝHRY V SOUTĚŽI

Do soutěže pořadatel poskytl tyto ceny:

8 x peněžní obnos ve výši 1.000 Kč. Celkem bude uděleno 8 cen ve výši 1.000 Kč (vždy každý týden 1 cena ve výši 1.000 Kč, za třetí místo)

8 x peněžní obnos ve výši 5.000 Kč. Celkem bude uděleno 8 cen ve výši 5.000 Kč (vždy každý týden 1 cena ve výši 5.000 Kč, za druhé místo)

8 x peněžní obnos ve výši 10.000 Kč. Celkem tedy bude uděleno 8 cen ve výši 10.000 Kč (vždy každý týden 1 cena ve výši 10.000 Kč, za první místo)

Ceny budou předány výhercům do 30 dnů po skončení soutěže, a to touto formou:

- bezhotovostním převodem ceny na bankovní účet výherců, nebo

- poštovní poukázkou na jméno a smluvenou kontaktní adresu určenou výhercem

Konkrétní způsob předání výhry dohodne výherce s organizátorem soutěže formou mailové korespondence, kdy se organizátor spojí s výhercem přes mailovou adresu, kteoru soutěžící uvedl při registraci do soutěže.Soutěžící potvrzuje, že jím udaná mailová adresa a komunikace prostřednictví ní je jeho autentická.

Na jakékoliv ceny a výhry v rámci soutěže není právní nárok a nejsou soudně vymahatelné.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu trvání soutěže změnit pravidla soutěže, či soutěž zkrátit, přerušit nebo odvolat bez udání důvodu, přičemž účastník nemá nárok na náhradu nákladů vynaložených na účast v soutěži. Jakákoliv úprava pravidel nabývá platnosti dnem zveřejnění na webových stránkách: www.vyfotsvojisisku.cz, www.kosteleckeuzeniny.cz a na Facebooku Kostelecké uzeniny.

8. VÝHERCI

Výherci jsou soutěžící, kteří splnili výše uvedené podmínky, nahráli soutěžní fotografii, která obsahuje i etiketu popř. obal soutěžního výrobku, na webové stránky a byli vybráni porotou.

Nárok na výhru ztrácí soutěžící, který nesplní některou z podmínek účasti v soutěži nebo neprokáže její splnění, který jakkoli jedná v rozporu s těmito pravidly nebo který je ze soutěže vyloučen.

9. PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHER

Výherci cen budou osloveni pořadatelem v den vyhlášení ceny na emailovou adresu, kterou uvedli při registraci do soutěže.

10. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ, SCHVÁLENÍ PRAVIDEL

Soutěžící vyslovuje registrací do soutěže bezvýhradnou akceptaci těchto pravidel a současně uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů. Účastník soutěže prvním přihlášením do soutěžní aplikace dává pořadateli v souladu s platnými právními předpisy. Souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a emailová adresa, telefonní číslo za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, tj. za účelem nabízení produktů a služeb a informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 2 let od ukončení soutěže.

V případě, že se účastník soutěže stane výhercem jedné z cen, též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec), ve sdělovacích prostředcích, Facebook stránkách a webových stránkách pořadatele. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelu výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem, zejména osobami pověřenými zajištěním této soutěže.

Účastí v soutěži projevuje soutěžící svůj souhlas s tím, že organizátor je oprávněn pořizovat obrazové, zvukové a zvukově obrazové záznamy výherců soutěže či shromažďovat jejich projevy osobní povahy, a bezplatně uveřejňovat jména a příjmení nebo obrazové, zvukové, obrazově zvukové záznamy týkajících se výherců nebo jejich projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.), ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech organizátora.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla pořadatele, a dále další práva na ochranu svých osobních údajů, tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli. V případě pochybností o dodržování práv se může soutěžící obrátit na pořadatele nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

11. PRÁVA POŘADATELE SOUTĚŽE K FOTKÁM VYTVOŘENÝM SOUTĚŽITELEM

Soutěžící svojí registrací do soutěže potvrzuje, že je výlučným autorem fotografií přihlášených do této soutěže. Soutěžící uděluje společnosti Kostelecké uzeniny a.s. souhlas s tím, aby jím zaslané fotografie užívala bezúplatně v časově i místně neomezeném rozsahu pro propagaci svých výrobků a služeb, přičemž způsob, jakým tak bude činit, je na vůli společnosti Kostelecké uzeniny a.s. (např. formou videa, fotografie, písma, hlasu apod., ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech organizátora, jako součást ochranné známky pořadatele).

12. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla nebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv přerušit nebo ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na Facebookové stránce Kostelecké uzeniny a webové stránce www.vyfotsfojisisku.cz

Bude-li mít organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, může být soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu s pravidly soutěže či podmínkami nebo s obecnými zásadami poctivé soutěže a fair play. Rozhodnutí organizátora o vyloučení ze soutěže je konečné, bez možnosti odvolání. Organizátor neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (především za funkčnost internetu a elektronické sociální sítě Facebook) ani za jednání třetích osob na sociální síti Facebook či jinde na internetu. Organizátor zejména neodpovídá za doručení e-mailů zasílaných v rámci soutěže, s výjimkou případu, že nedoručení sám zaviní.

Účast v soutěži, výhru ani jakákoliv jiná práva z toho vyplývající nelze vymáhat soudní cestou. Pravidla soutěže nejsou návrhem na uzavření smlouvy dle § 1731 a násl. obč. zákoníku ani veřejnou nabídkou dle § 1780 a násl. obč. zákoníku.

Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně aplikace musí být směřovány organizátorovi a pořadateli, nikoliv Facebooku.

V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícími a organizátorem řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.

13. VÝROBKY PATŘÍCÍ DO SOUTĚŽE

 • 431717100ČEŘÍNEK
 • 431710064ČEŘÍNEK 320G
 • 43153KOSTELECKÝ UHERÁK cca 550G
 • 43154KŘEMEŠNÍK cca 550G
 • 435682064KRÁLOVSKÝ UHERÁK 380G
 • 431590064KOSTELECKÝ UHERÁK 380G
 • 431595064KOSTELECKÝ UHERÁK 380G /KRT 21KS/
 • 431597064KOSTELECKÝ UHERÁK 380G KRT.DI.10
 • 431570064KŘEMEŠNÍK 380G
 • 431575064KŘEMEŠNÍK 380G /KRT 21 KS/
 • 431577064KŘEMEŠNÍK 380G KRT.DI.10
 • 43157KŘEMEŠNÍK MINI cca 380G
 • 436310064KŘEMEŠNÍK RESERVA 400G PŘE
 • 432507163KOSTEL.LOVEC.UHERÁK 300G /KRT 21KS/
 • 432502063KOSTELECKÝ LOVECKÝ UHERÁK 300G
 • 431542500MINI SALÁM KŘEMEŠNÍK 180G
 • 431547500MINI SALÁM KŘEMEŠNÍK 180G KRT.DI.10
 • 431532500MINI SALÁM UHERÁK 180G
 • 436191001MP VYSOČINA cca 700G /VB/
 • 431871167VYSOČINA 700G
 • 431871001VYSOČINA cca 700G /VB/
 • 431191001KOSTELECKÁ VYSOČINA cca 700G /VB/
 • 436031001TURISTICKÝ TRVANLIVÝ SALÁM cca 1,3KG/VB/
 • 43237TURISTICKÝ TRVAN.SALÁM 300G VB
 • 431861064VYSOČINA 300G /VB/

V Kostelci dne 30.4.2018